Shimizu, Yoshiharu

Models and Prototypes by Yoshiharu Shimizu, Takashi Kojima, Masazo Tano and Shinji Matsuda - Japan Graphic Sha Publishing Co. Ltd. 1991 - 167p

766106172


Design

745.2 / SHI

Copyrights © Nirma University 2018. All Right Reserved