મુનશી, કનૈયાલાલ માણેકલાલ

નાટકો : પૌરાણિક અને સામાજિક Natako: Pauranik ane Samajik (Gujarati) by Kanaiyalal Maneklal Munshi - 2nd ed - India Ahmedabad : Gurjar Prakashan 2014 - 826p

મુનશી આપણા અગ્રણી નાટ્યકાર છે. મુનશી ના નાટકો બહુધા તેમના સામાજિક નિરિક્ષણ અને વિચારણામાંથી નિષ્પન્ન થયેલા કોઈ ચોક્કસ મંતવ્ય અને વક્તવ્યને કેન્દ્રમાં રાખીને રચાયેલા છે. સંવાદ-ચર્ચામાં પણ નાટ્યાત્મકતા વિસરાતી નથી તે નાટ્યકાર તરીકેની તેમની કુશળતા દર્શાવે છે

9788184619379


General

891.472 / MUN

Copyrights © Nirma University 2018. All Right Reserved