000 nam a22 4500
999 _c112831
_d112831
008 180713b ||||| |||| 00| 0 eng d
020 _a9789382509912
041 _aGUJ
082 _a891.473
_bHAG
100 _aહેગાર્ડ, રાઇડર
_931432
245 _aક્લીઓપેટ્રા Cleopatra (Gujarati)
_cby Rider Haggard
250 _a4th ed
260 _bSaraswat Sahitya Sadan
_aAhmedabad
_c2013
300 _a232p
600 _aGeneral
_929776
700 _aHaggard, Rider
_929777
942 _2ddc
_cLB